Volte kvalitu Yamalube


Pravidla marketingové akce „Volte kvalitu Yamalube

I. Obecná ustanovení

Organizátorem marketingové akce „Volte kvalitu Yamalube“ (dále jen „akce“) je YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. se sídlem v Schiphol-Rijk, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, Nizozemské království, podnikající v České republice prostřednictvím Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká republika, IČ: 289 40 580, se sídlem Vězeňská 859/9, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložka 68615a.

II. Místo a doba trvání akce

 1. Akce bude probíhat od 29.09.2022 do 30.11.2022 nebo do vyprodání zásob, podle toho, která z podmínek nastane dříve.
 2. Akce bude probíhat pouze v autorizovaných prodejnách Yamaha v České republice.
 3. Akce bude probíhat podle těchto pravidel na území České republiky.
 4. Pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora a na webových stránkách www.yamaha-motor.cz.
 5. Akce je určena fyzickým osobám - spotřebitelům, které se chtějí zúčastnit akce způsobem, který přímo nesouvisí s žádnou obchodní, podnikatelskou nebo profesní činností prováděnou touto fyzickou osobou, fyzická osoba se tedy akce účastní jako spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „účastník“).

III. Podmínky účasti, předmět a průběh akce

 1. Účastník, který během akce splní následující podmínky - zakoupí alespoň 4 litry (v balení 4L x 1, nebo 4 x 1L) jakéhokoliv maziva značky Yamalube v jedné z autorizovaných prodejen Yamaha v České republice (seznam je uveden v příloze 1 k těmto pravidlům) - v rámci akce získá zdarma 1L chladící kapaliny Yamalube Coolant v hodnotě 327,- Kč s DPH (kat. číslo YMD650490085), nebo čistící gel Yamalube Pro-active v hodnotě 327,- Kč s DPH (kat. číslo YMD650490022), dle výběru účastníka.
 2. Akci nelze kombinovat s jinou akcí nebo slevou.
 3. Akce se nevztahuje na lodní maziva Yamalube.
 4. Účastníci akce nemají nárok na výplatu hotovostního ekvivalentu slevy, ani nárok na náhradu nebo výplatu slevy v jakékoliv jiné podobě nebo na výměnu slevy za jakékoli jiné zboží nebo služby.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Právo podat reklamaci nebo stížnost týkající se akce má každý účastník akce. Reklamaci nebo stížnost je třeba zaslat písemně poštou organizátorovi: Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká republika, Vězeňská 859/9, 110 00 Praha 1, s anotací: „Volte kvalitu Yamalube“. Reklamace nebo stížnost musí obsahovat přesné osobní údaje účastníka (jméno, příjmení, adresa a poštovní směrovací číslo), důvod reklamace, obsah reklamace účastníka a popis dalších okolností potřebných k vyřízení reklamace. Organizátor rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace nebo stížnost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí, pokud se organizátor s účastníkem nedohodne na delší lhůtě. Reklamace nebo stížnosti v souvislosti s porušením pravidel akce podané na nesprávnou adresu nebo reklamace a stížnosti, které neobsahují požadované údaje, nebudou brány v úvahu.
 2. Organizátor má právo rozšířit tuto akci a rozšířit rozsah její platnosti změnou pravidel akce, avšak taková změna nesmí nepříznivě ovlivnit práva nabytá účastníky akce. Pravidla akce mohou být změněna oznámením dostupným na webu www.yamaha-motor.cz sedm dní před zavedením změn.
 3. Případné spory mezi organizátorem a spotřebitelem řeší Česká obchodní inspekce a příslušné obecné soudy České republiky. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitel se může se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklým v souvislosti s právním vztahem mezi organizátorem spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci, za tím účelem může využít internetové stránky Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) (www.adr.coi.cz). Spotřebitel je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů on-line (ODR), která je zřízena Evropskou komisí (http://ec.europa.eu/odr).
 4. Organizátoři zpracovávají osobní údaje účastníků jako společní správci údajů v souladu s právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR”) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zpracování se provádí výhradně za účelem provedení akce a pouze v rozsahu nezbytném k dosažení výsledků akce a za účelem marketingu. Účastníci akce jsou v souvislosti s jejím provedením informováni organizátorem o zásadách zpracování osobních údajů podle vzoru v příloze 2 těchto pravidel. Za zpracování osobních údajů odpovídá ten organizátor, který osobní údaje od účastníka získal, včetně vyřizování žádostí a stížností subjektu údajů. O stížnostech a žádostech účastníků v souvislosti se zpracováním osobních údajů informuje příslušný organizátor i ostatní organizátory, pokud je to nutné k vyřízení žádosti nebo stížnosti.